video

https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại chùa Phổ Môn, ngày 13/02/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-tu-hoc-chanh-phap-vuot-qua-kho-dau-13022014—thich-nhat-tu/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com