video

Bài pháp thoại: Xin Đừng Chuốc Lấy Khổ Đau (66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời 4: 34-44) do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 30/12/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7039,66-cau-thien-ngu-lam-thay-doi-cuoc-doi-04-34-44-Xin-dung-chuoc-lay-kho-dau.tsph