Trang Chủ Danh mục Bộ Bát Nhã

Danh mục: Bộ Bát Nhã

kinh luat luan 40

Kinh Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Duy Tịnh Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 11

Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa

Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ Đẳng dịch Bản Việt dịch của Nguyên...
phap bao 13

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân

Đường Trí Huệ Luân dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 16

Kinh Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Bửu Hà
kinh luat luan 40

Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Viên Tập Yếu Nghĩa

Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Viên Tập Yếu Nghĩa Đại Vực Long Bồ Tát tạo, Tống Thi Hộ đẳng dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** Quy mạng Đại Bồ-tát...
kinh luat luan 4

Kinh Ngũ Thập Tụng

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Nguyên Nhã. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 6

Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát

Tống Thiên Tức Tai dịch. Việt dịch 1: Thích Vạn Thiện. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 41

Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã

Tống Thiên Tức Tai dịch. Việt dịch 1: Thích Thọ Phước. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 20

Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch 1: Huyền Thanh. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 23

Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Việt dịch 1: Huyền Thanh. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 38

Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 7

Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Lương Mạn Đà La Tiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Minh Lễ
kinh luat luan 41

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng

Hán dịch: Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 15

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trun Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Tịnh. Việt dịch 3: Thích Duy Lực .Việt dịch 4: Thích Nhất Chân
kinh luat luan 6

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 1)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Khuy Cơ soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** QUYỂN 1 Vì chúng sanh bị chướng buộc che ngăn, tin theo...
phap bao 15

Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa

Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Kinh Đường Bát Nhã dịch Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu *** QUYỂN 1 Phẩm 1:...
phap bao 11

Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật Tống Thiện Nguyệt thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Lời tựa Dễ ở hiểu kinh mà khó...
phap bao 1

Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã

Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã  Đường Khuy Cơ soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Tựa Kinh Bát Nhã gồm 600 quyển, lấy Kim Cang làm tinh yếu, vì chỗ...
kinh luat luan 35

Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Đức Nghiêm. Việt dịch 2: Huyền Thanh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 21

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành

Đường Pháp Thành dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Bài mới

Xem nhiều