Đà La Ni Vu Sắt Nê Sa Tì Tả Dã

Cao Lệ Chỉ Không dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Án, bộ lâu ứng, sa hạ

Na mô Bả già phộc địa

Tát phộc đát lị lộ già dã

Bát-la địa tỳ sa sắt tra dã

Phú đà dã đế na ma đa

Đát dả tha

Án, bộ lâu ứng, bộ lâu ứng

Tố đà dã, tố đà dã

Tỳ tố đà dã, tỳ tố đà dã

A sa ma, sa mạn đa, a phộc bả sa

A sa bả la noa ca địa

Ca ca na, sá bả phộc tỳ tố đế

A tỳ tỷ tán đỗ vọng

Tát phộc đa tha ca đa, dữu ca đà ngõa la phộc tả nẵng

A lị đá, a bỉ tế khư la

Ma ma

Ma hạ vũ đát-la mạn đát la phộc địa

A hạ la, a hạ la

Ma ma

A dụ la tăng đà la ni

Tố đà dã, tố đà dã

Ca ca na, sa bả phộc tỳ tố đệ

Vu sắt-ni sa tỳ nhạ dã

Phộc lị tấu đế

Sa ha sa-la sắt-vĩ tăng tổ địa đế

Tát phộc đa tha ca đa

A phộc lộ chỉ ni

Sa tra phộc la vĩ đá phộc lị phú la ni

Tát phộc đá tha ca đa, ma đế, đa tả tẩu vĩ

Bát-la địa sắt-xỉ đế

Tát phộc đa tha ca đa , ngật-lị đá dã

A sắt trí-tra na, a trí sắt-xỉ đế

Án, vũ đát-lệ, vũ đát-lệ, ma hạ vũ đát-lệ

Phộc nhật lệ, phộc nhật lệ, ma hạ phộc nhật lệ

Phộc nhật la ca dã, tăng ha đa gia phộc lị tẩu đế

Tát phộc yết ma , a ngọa la na, vĩ tẩu đế

Bát la địa na nhật đa dã

A dụ la vĩ tẩu đế

Tát phộc đa tha sa ma dã

A trí sắt tra na, a trí sắt xỉ đế

Án, vũ ni, vũ ni, ma hạ vũ ni

Ma địa, ma địa, ma ha ma địa

Ma ma địa, tẩu ma địa

Đát dã tha bộ đá cố tri phộc lị tẩu đế

Tỳ sa phú đa phú đà tẩu đà

Hê, án, hê hê

Nhạ dã, nhạ dã, tỳ nhạ dã, tỳ nhạ dã

Sa la, sa la

Sa-ma la, sa-ma la

A sắt bả la, a sắt bả la

A sắt bả la dã, a sắt bả la dã

Tát phộc phú đà

A sắt trí tra na, a sắt trí xỉ đa

Án, tẩu đế, tẩu đế

Phú đế, phú đế

Phộc nhật lê, phộc nhật la yết phệ

Nhạ dã yết phệ

Tỳ nhạ dã yết phệ

Phộc nhật la nhạ gia la yết phệ

Phộc nhật la đa bả phệ

Phộc nhật la tăng yết phệ

Phộc nhật lệ, phộc nhật la ni

Phộc nhật la lăng bả phộc đỗ

Ma ma

Sa lị lăng. Tát phộc sa đỏa nẵng tả ca dã, phộc lị tẩu si bạt phộc đỗ

Ma ma

Tát phộc đá

Tát phộc ca địa phộc lị tẩu si sa tả

Tát phộc đa tha ca đá sắt-tra vọng sa mạn sa sa dã ẩn đỗ tỷ đà dã

Phú đà dã, phú đà dã

Phổ đà dã, phú đà dã

Tỳ phổ đà dã, tỳ phổ đà dã

Mô tả dã, mô tả dã

Tỳ mô tả dã, tỳ mô tả dã

Tố đà dã, tố đà dã

Tỳ tố đà dã, tỳ tố đà dã

Sa mạn đá đa mô tả dã

Sa mạn đá phộc sắt ni phộc lị tẩu đế

Tát phộc đá tha ca đá ngật lị đa dã

A trí sắt tra na, a trí sắt xỉ đế

Án, vũ đát lệ, vũ đát lệ, ma ha vũ đát lệ

Ma ha vũ đát la mạn đá la phộc địa

Sa hạ

Án, bộ lâu ứng, sa hạ

A vĩ đá dụ đa đế, sa hạ

Duệ dã, a mật lị dụ vu sắt ni sa tỳ nhạ dã na ma đà la ni

Sa ma phộc đá

  Xem thêm:

 • Kinh Sa Di La - Kinh Tạng
 • Kinh Vua Tần Bà Sa La - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 18 – Kinh Xà Ni Sa (Janavasabha Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Vu Lan Bồn - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 02 – Kinh Sa Môn Quả (Sàmanna-Phala Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Vu Lan – HT Thích Trí Quảng soạn - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Diệu Sắc - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 16 – Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhila sutta) - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Cúng Dường Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Tổng Trì Nhứt Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Đức Niệm dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 25 – Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thâm Sa Đại Tướng - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Đà La Ni Kim Cang Thọ Mạng - Kinh Tạng