Trang Chủ Danh mục Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Danh mục: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

kinh luat luan 8

Kinh Sinh

Kinh Sinh Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Việt dịch:Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Kinh 1: Đức Phật Nói Kinh Na-lại Nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại khu...
kinh luat luan 39

Kinh Lục Độ Tập

Kinh Lục Độ Tập Hán dịch: Ngô Khương Tăng Hội Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Chương I: BỐ THÍ ĐỘ VÔ CỰC Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại Diêu...
kinh luat luan 39

Kinh Bồ Tát Bản Duyên

Kinh Bồ Tát Bản Duyên Hán dịch: Ngô Chi Khiêm Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** QUYỂN THƯỢNG 1/ Phẩm Tỳ-la-ma: Người tâm niệm hẹp hòi Tuy thường làm bố thí Người nhận không...
kinh luat luan 28

Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành

Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành Ngô Chi Khiêm dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Đức Phật dạy: -Ta nhớ thuở xa xưa trải qua...
kinh luat luan 34

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 51: ĐOẠN TRỪ NIỆM...
phap bao 14

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 41: NA-LA-ĐÀ XUẤT GIA Bấy...
kinh luat luan 41

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 31: MA VƯƠNG KHỦNG...
phap bao 7

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 21 Đến Phẩm 30

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 21 Đến Phẩm 30 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 21: BỎ VƯƠNG CUNG...
phap bao 16

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 11: TẬP HỌC KỸ...
phap bao 13

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10 Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 1: PHÁT TÂM CÚNG...
phap bao 8

Kinh Phật Bản Hạnh Tập

Kinh Phật Bản Hạnh Tập Tùy Xà Na Quật Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT Phẩm 01: Phát Tâm Cúng Dường Phẩm 02:...
kinh luat luan 2

Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói

Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói Bắc Lương Pháp Thạnh dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như vầy: Một...
kinh luat luan 6

Kinh Thái Tử Đức Quang

Kinh Thái Tử Đức Quang Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như Vầy: Một thời, Đức Phật ở tại đỉnh núi...
kinh luat luan 34

Kinh Thái Tử Tu Đại Noa

Kinh Thái Tử Tu Đại Noa Tây Tần Thánh Kiên dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm...
kinh luat luan 9

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 1)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như Vầy: Một thời, Đức Phật ở tại nước Tỳ-la-lặc cùng với một ngàn...
phap bao 6

Kinh Trường Thọ Vương

Trường Thọ Vương Kinh Thất dịch Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Bản Việt dịch (2) của Như Chơn - Như Vân *** Kinh Trường Thọ Vương Việt dịch:...
kinh luat luan 30

Kinh Kim Sắc Vương

Kinh Kim Sắc Vương Đông Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn...
phap bao 5

Kinh Nhân Duyên Của Vua Diệu Sắc

Kinh Nhân Duyên Của Vua Diệu Sắc Đường Nghĩa Tịnh dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Thế Tôn ở tại...
kinh luat luan 41

Kinh Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt

Kinh Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt Đường Trí Nghiêm dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Ta nhớ vô lượng kiếp quá khứ Có...
kinh luat luan 40

Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh

Đỉnh Sanh Vương Nhơn Duyên Kinh Tống Thí Hộ Đẳng dịch Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Bản Việt dịch (2) của Chúc Đức *** Kinh Nhân Duyên...

Xem Nhiều