Kinh Phật Bản Hạnh Tập

Tùy Xà Na Quật Đa dịch

Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

***

MỤC LỤC TỔNG QUÁT
Phẩm 01: Phát Tâm Cúng Dường Phẩm 02: Quyết Định Được Thọ Ký
Phẩm 03: Dòng Vua Thời Hiền Kiếp Phẩm 04: Thác Sanh Cung Trời Đâu Suất
Phẩm 05: Giáng Sinh Vương Cung Phẩm 06: Đản Sinh Dưới Cây Vô Ưu
Phẩm 07: Từ Vườn Hoa Trở Về Thành Phẩm 08: Tướng Sư Xem Tướng
Phẩm 09: Tiên A Tư Đà Hỏi Điềm Lành Phẩm 10: Di Mẫu Nuôi Thái Tử
Phẩm 11: Tập Học Kỷ Nghệ Phẩm 12: Du Ngoạn
Phẩm 13: Tranh Tài Kết Hôn Phẩm 14: Mặc Thường Phục Được Vợ
Phẩm 15: Tiếng Kêu Gọi Lìa Bỏ Năm Dục Trên Hư Không Phẩm 16: Thái Tử Dạo Chơi Gặp Người Già
Phẩm 17: Vua Tịnh Phạn Thấy Điềm Mộng Phẩm 18: Dọc Đường Thấy Người Bệnh
Phẩm 19: Trên Đường Gặp Thây Chết Phẩm 20: Da Du Đà La Thấy Điềm Mộng
Phẩm 21: Bỏ Vương Cung Xuất Gia Phẩm 22: Xuống Tóc Nhuộm Y
Phẩm 23: Xa Nặc Và Ngựa Trở Về Cung Phẩm 24: Quan Sát Các Ngoại Đạo
Phẩm 25: Sứ Giả Của Nhà Vua Đi Tìm Thái Tử Phẩm 26: Bồ Tát Hỏi Đạo Tiên A-La-La
Phẩm 27: Đáp Lời Hỏi Con Của La-Ma Phẩm 28: Khuyên Hưởng Thọ Dục Lạc Thế Gian
Phẩm 29: Tinh Tấn Tu Khổ Hạnh Phẩm 30: Hướng Về Cây Bồ-Đề
Phẩm 31: Ma Vương Khủng Bồ Tát Phẩm 32: Bồ Tát Thu Phục Ma Vương
Phẩm 33: Bồ Tát Thành Phật Phẩm 34: Trong Quá Khứ Ma Vương Tranh Với Bồ Tát
Phẩm 35: Hai Thương Nhân Cúng Phật Phẩm 36: Phạm Thiên Khuyến Thỉnh
Phẩm 37: Chuyển Diệu Pháp Luân Phẩm 38: Lý Do Đặt Tên Da-Du-Đà
Phẩm 39: Nhân Duyên Đời Trước Của Da Du Đà Phẩm 40: Phú-Lâu-Na Xuất Gia
Phẩm 41: Na-La-Đà Xuất Gia Phẩm 42: Ta-Tỳ-Da Xuất Gia
Phẩm 43: Giáo Hóa Binh Tướng Phẩm 44: Ba Anh Em Ca-Diếp
Phẩm 45: Ưu-Ba-Tư-Na Phẩm 46: Hiến Cúng Rừng Tre
Phẩm 47: Nhân Duyên Của Đại Ca-Diếp Phẩm 48: Nhân Duyên Vợ Chồng Bạt-Đà-La
Phẩm 49: Nhân Duyên Xá-Lợi-Phật Và Mục-Kiền-Liên Phẩm 50: Nhân Duyên Năm Trăm Tỳ-Kheo
Phẩm 51: Đoạn Trừ Tâm Bất Tín Với Việc Làm Của Người Phẩm 52: Nghi Thức Phuyết Pháp
Phẩm 53: Bổn Sinh Của Phật Thi Khí Phẩm 54: Nhân Duyên Ưu-Đà-Di
Phẩm 55: Nhân Duyên Của Ưu Ba Ly Phẩm 56: Nhân Duyên Của La Hầu La
Phẩm 57: Nhân Duyên Nan Đà Xuất Gia Phẩm 58: Nhân Duyên Của Đề-Bà-Lợi-Ca
Phẩm 59: Ma-Ni Lâu-Đà Phẩm 60: Nhân Duyên Của A-Nan

  Xem thêm:

 • Kinh Trung Bộ 48 – Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Thọ Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Luân Vương Thất Bảo - Kinh Tạng
 • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh - Kinh Tạng
 • Pháp Thức Thực Hành Tâm Chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 40 - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Hành Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Cửu Sắc Lộc - Kinh Tạng
 • Kinh Khổ Ấm Nhân Sự - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Thập Pháp - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 9 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50 - Kinh Tạng