Trang Chủ Danh mục Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Danh mục: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

phap bao 3

Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa Cộng Cấp Đa, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 11

Kinh Hoa Chánh Pháp

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 31

Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 9

Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi

Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Trong quá khứ xa xưa, Đức Phật Thích-ca...
kinh luat luan 11

Kinh Tu Hành Bản Khởi

Kinh Tu Hành Bản Khởi Hậu Hán Trúc Đại Lực Cộng Khương Mạnh Tường dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 1: BIẾN HIỆN Nghe như vầy: Một...
kinh luat luan 42

Kinh Tiền Thế Tam Chuyển

Kinh Tiền Thế Tam Chuyển Tây Tấn Pháp Cự dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại vườn Kỳ...
kinh luat luan 4

Kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sinh

Kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sinh Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như Vầy: Một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà...
kinh luat luan 28

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Đường Địa Bà Ha La dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 1: MỞ ĐẦU Tôi nghe như vậy: -Một thời Đức...
kinh luat luan 11

Kinh Phổ Diệu

Kinh Phổ Diệu Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 1: BÀN VỀ GIÁNG THẦN Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngự...
kinh luat luan 43

Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế

Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế Tống Pháp Hiền dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Quyển 1 Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật trú trong...
kinh luat luan 30

Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại

Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi được nghe...
kinh luat luan 1

Kinh Nhân Duyên Tiên Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt

Kinh Nhân Duyên Tiên Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như vầy: Một...
phap bao 2

Kinh Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực

Kinh Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực Tống Thí Hộ Đẳng dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi...
kinh luat luan 39

Kinh Ngân Sắc Nữ

Kinh Ngân Sắc Nữ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như Vầy: Một thời Bà-ca-bà ở tại rừng cây...
phap bao 9

Kinh Lộc Mẫu

Phật Thuyết Lộc Mẫu Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch (1) của Tuệ Uyển Bản Việt dịch (2) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Kinh Lộc Mẫu Việt...
phap bao 3

Kinh Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ

Kinh Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Đức Phật dạy: Thời quá khứ có...
kinh luat luan 41

Kinh Đại Ý

Kinh Đại Ý Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như Vầy: Một thời Đức Phật ở tại khu lâm...
kinh luat luan 30

Kinh Cửu Sắc Lộc

Cửu Sắc Lộc Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận *** Kinh Cửu Sắc Lộc Việt dịch: Linh...
kinh luat luan 29

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại nước Tỳ-la-lặc,...
kinh luat luan 13

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 2)

Kinh Bồ Tát Thiểm Tử Tống Thí Hộ Đẳng dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại nước Tỳ-la-lặc cùng...

Bài mới

Xem nhiều