Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần - Thích Trí Thủ dịch

Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Thủ dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Thủ
Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 06

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 35

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 35 -ooOoo- NÓI RÕ PHÁP OAI NGHI THỨ HAI CÁCH THỨC ĐI KINH HÀNH. Khi Phật an trú tại...
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)

Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU (The Revised Pratimoksha) Nghi thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ  Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004 Lời Ngỏ Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là...
Cương Yếu Giới Luật

Cương Yếu Giới Luật – Phần 1A

1. Thể tánh đồng nhất. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dầu tân dầu cựu về mặt giới luật, thể tánh đồng nhất. 2. Tám hạng Tỳ kheo. 1. Danh tự Tỳ-kheo: Là tên do thế gian gọi, chứ không...
Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn

Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước

Luật Tứ Phần – HT Thích Đức Thắng

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng 

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 4. Tự Tứ

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG IV: TỰ TỨ 1....
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 34

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 34 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN ĐẦU CỦA OAI NGHI TÁC PHONG CỦA THƯỢNG TỌA THỨ NHẤT. Khi Phật an...
Khuyên Dạy Các Vị Tỳ Kheo Mới Phải Nghiêm Trì Giới Luật

Khuyên Dạy Các Vị Tỳ Kheo Mới Phải Nghiêm Trì Giới Luật

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 25

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 25 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ BA. TỘI TĂNG-GIÀ-BÀ-THI-SA.  Lại nữa, khi Phật an trú tại thành...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 32

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 32 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MƯỜI PHÉP ĂN CHUNG. Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ,...
Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 29

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...

Luật Tứ Phần – Phần 1: Giới Tỳ Kheo – Chương 2. Tăng Tàn

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG II: TĂNG...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 31

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 31 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ CHÍN NẤU ĂN Ở CHỖ NGỦ VÀ TỰ NẤU ĂN. Khi...
Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 36

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...

Xem nhiều

Bài mới