phap bao 13

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 32

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 32 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MƯỜI PHÉP ĂN CHUNG. Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ,...
kinh luat luan 6

Sa Di Thập Giới Nghi Tắc

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 34

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 30

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 30 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ TÁM Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương...
kinh luat luan 2

Đại Cương Về Luật Tu Sĩ

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI LUẬT TU SĨ Hòa thượng Thích Thiện Siêu Khi đức Phật nhập diệt rồi, cuộc kiết tập mới bắt đầu. Cuộc kiết tập tụng lại Kinh tạng...
phap bao 5

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu (Những Điều Nhật Dụng Thiết Yếu Của Giới Luật) Bảo hoa sơn, hoằng giới tỷ kheo Độc thể vựng tập (Độc thể, tỷ kheo hoằng...
kinh luat luan 12

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 7. Thuốc

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG VII: THUỐC 1. Các...
kinh luat luan 35

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 26

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 36

Một Thời Truyền Luật

MỘT THỜI TRUYỀN LUẬT Thích Tuệ Sỹ Nguyễn Du khi cho Kiều đi tu phía sau vườn của nhà Hoạn Thư, chỉ cho cô thọ tam quy ngũ giới. Nhiều Thầy của...
phap bao 16

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 23

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 11

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 09

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 30

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 11. Khiển Trách

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XI: KHIỂN TRÁCH 1....
kinh luat luan 39

Luật Tứ Phần – Phần 1: Giới Tỳ Kheo – Chương 3. Bất Định

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG III : BẤT...
kinh luat luan 33

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 35

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 35 -ooOoo- NÓI RÕ PHÁP OAI NGHI THỨ HAI CÁCH THỨC ĐI KINH HÀNH. Khi Phật an trú tại...
phap bao 1

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 02

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ hai -ooOoo- PHẦN CUỐI CỦA GIỚI DÂM Lại nữa, khi Phật ở tại thành Xá Vệ, như trên...
phap bao 12

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 2. Tạp Sự

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG II: TẠP SỰ 1....
kinh luat luan 20

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 3. Ngũ Bách Kết Tập

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG III: Ngũ BÁCH KẾT...
kinh luat luan 8

Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo

LUẬT TẠNG TRONG VĂN HỌC SANSKRIT PHẬT GIÁO I. Khái quát về Luật Tạng Sanskrit Phật giáo Lịch sử Văn học Luật Tạng Sanskrit có lẽ được cứ vào thời điểm...
phap bao 16

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 11

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười một -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN BA CỦA BA MƯƠI PHÁP NI-TÁT-KÌ BA-DẠ-ĐỀ. (NGUYÊN VĂN GỌI PHẦN BỐN) 23....
kinh luat luan 29

Giới Kinh Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
kinh luat luan 23

Giới Tì Kheo Ni Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Quang dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang

Bài mới

Xem nhiều