Kinh Nhân Duyên Tu Tập Của Thiên Tử Đại Tự Tại

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Quảng An

Bài Tụng Phát Nguyện Rộng Lớn

Long Thọ Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kinh Nhân Duyên Xuất Gia

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Nguyên Nhã

Kinh Pháp Tối Thượng Vương

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

Tứ Phần San Định Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Tống Nguyên Chiếu Trùng Định. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Luận Kinh Vô Lượng Thọ

Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo, Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

Xem nhiều

Bài mới