Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký

Tống Đàm Vô Kiệt dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu

Kinh Đà La Ni Tối Thượng Ý

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức

Mười Sáu Tôn Phật Trong Kiếp Hiền

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Ngữ Lục Của Thiền Sư Quân Châu Động Sơn Ngộ Bổn

Nhựt Bổn Huệ ấn hiệu. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm

Kinh Tam Muội Ngồi Thiền

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Xuân

Thiếu Thất Lục Môn

Khuyết danh. Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến. Bản Việt dịch (2) của Trúc Thiên

Kinh Phật Nói Giới Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Giới

Kinh Tân Đầu Lô Đột La Xà Vì Vua Ưu Đà Diên Thuyết Pháp

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kinh Tội Phúc Báo Ứng

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Phật Đà Ba Lợi dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Thích Quảng Trí

Luận Tập Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa

Thiện Tịch Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Những Nghi Vấn Về Pháp Môn Tịnh Độ

Nguyên Thiên Như Tắc Trước. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm

Tịnh Từ Yếu Ngữ

Minh Nguyên Hiền Thuật. Bản Việt dịch của Thích Minh Thành

Kinh Vô Lượng Thọ Phật

Tào Ngụy Khương Tăng Khải dịch. Việt dịch 1: Thích Trí Tịnh. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Thích Tuệ Đăng

Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội

Cao Tề Na Liên Đề Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc

Bài mới