Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Cao thấp khác nhau đều do căn tánh của chúng ta sanh không tương đồng.

Trích trong bài giảng: Quả Báo Nhãn Tiền