Phật Phật, ma ma chính lòng ta,
Ma, Phật hay không là chánh tà.
Một niệm ác dấy lên là mình gieo hạt giống ma. Một niệm thiện dấy lên là mình gieo tâm Phật. Muốn thành Phật hay thành ma là do chính chúng ta.

Trích trong bài giảng: Làm bạn với ma