Phiền não là si mê, bực bội đau khổ. Bồ-đề là giác ngộ, yên tĩnh, an vui. Hai thứ bản chất trái ngược nhau, tại sao lại nói cái này tức cái kia? Bởi phiền não bản chất không cố định, khi biết chuyển hoặc biết xả liền thành Bồ-đề. Cái động không ngoài cái tịnh, dừng động tức là tịnh. Cái sáng không ngoài cái tối, hết tối tức là sáng. Chúng ta cứ quen chạy tìm cái giác ở ngoài cái mê, tìm an vui ngoài đau khổ. Sự thật không phải thế, hết mê tức là giác, dứt khổ tức là vui.

Mời quý vị cùng nghe đôi lời chia sẻ của Thầy về cách chuyển phiền não thành bồ đề.

Bài liên quan