Cha và Con, tiểu thuyết về Bác Hồ và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – Hồ Phương

3018

Cha và Con, tiểu thuyết về Bác Hồ và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tác giả: Hồ Phương

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Mạc Duy Thắng