Chim Họa Mi Lại Hót

Tác giả: Trần Kim Trắc

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Đặng Võ Tuấn