Chú Bé Thất Sơn 

Tác giả: Phạm Công Luận 

Nhà xuất bản Trẻ 

Giọng đọc: Quang Điền