Đất Nước Đứng Lên 

Tác giả: Nguyên Ngọc 

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 

Giọng đọc: Nguyễn Nam Dương