Mười Năm

Tác giả: Tô Hoài 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn 

Giọng đọc: Nguyễn Thị Xuân