Giải Tích Toán Học 

Tác giả: PGS.TS Đậu Thế Cấp (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng