Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam – TS Nguyễn Thị Thương Huyền

393

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam 

Tác giả: TS Nguyễn Thị Thương Huyền

Nhà xuất bản Hồng Đức

Giọng đọc: nhiều người đọc

Chương 1: Sự hình thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam05:49

Chương 2: Nhà nước và Pháp luật Việt Nam trong giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc05:49

Chính sách cai trị và pháp luật của chính quyền đô hộ05:49

Chương 3: Nhà nước và Pháp luật Việt Nam giai đoạn Ngô - Đinh - Tiền Lê (939 - 1009)05:49

Chương 4: Nhà nước và Pháp luật Việt Nam giai đoạn Lý - Trần - Hồ (1010 - 1407)05:49

Nhà Lý (1010 - 1225)05:49

Pháp luật05:49

Pháp luật về dân sự05:49

Chương 5: Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ05:49

Tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn từ Lê Thánh Tông trở về sau05:49

Các cơ quan chuyên môn khác05:49

Chế độ quan lại thời Lê sơ05:49

Chương 6: Pháp luật nhà Lê thế kỷ 15 - 1805:49

Pháp luật về dân sự05:49

Pháp luật thừa kế05:49

Chấm dứt hôn nhân05:49

Chương 7: Nhà nước và Pháp luật phong kiến Việt Nam thời kỳ nội chiến phân liệt (thế kỷ 16 - 18)05:49

Hoạt động ban hành pháp luật05:49

Chương 8: Nhà nước và Pháp luật Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn (giai đoạn từ 1802 - 1884)05:49

Cơ quan giao thông, thông tin liên lạc05:49

Pháp luật triều Nguyễn (1802 - 1884)05:49

Pháp luật dân sự05:49

Chương 9: Chính quyền và luật lệ thời Pháp thuộc (1858 - 1945)05:49

Các tổ chức phụ tá toàn quyền Đông Dương05:49

Hệ thống chính quyền thực dân Pháp ở Trung Kỳ05:49

Pháp luật thời Pháp thuộc05:49