Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam – Nguyễn Thị Kim Oanh (chủ biên)

1217

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh (chủ biên)

Nhà xuất bản Hồng Đức

Giọng đọc: nhiều người đọc

Chương 1: Khái niệm, nhiệm vụ, nguồn và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam05:49

Bản chất và khái quát lịch sử pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam05:49

Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật05:49

Nguyên tắc 'Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng'05:49

Chương 2: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự05:49

Người tiến hành tố tụng và thay đổi người tiến hành tố tụng05:49

Người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích trong vụ án05:49

Chương 3: Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự05:49

Quá trình chứng minh05:49

Nguồn của chứng cứ05:49

Chương 4: Biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự05:49

Bắt người05:49

Cấm đi khỏi nơi cư trú05:49

Chương 5: Khởi tố vụ án hình sự05:49

Căn cứ khởi tố vụ án hình sự05:49

Chương 6: Điều tra vụ án hình sự05:49

Biên bản điều tra05:49

Khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản05:49

Chương 7: Truy tố05:49

Chương 8: Xét xử sơ thầm vụ án hình sự05:49

Những quyết định của tòa án trong khi chuẩn bị xét xử05:49

Trình tự xét xử tại phiên tòa sơ thẩm05:49

Chương 9: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự05:49

Những quy định chung về xét xử phúc thẩm vụ án hình sự05:49

Chương 10: Quyền hạn của toàn án cấp phúc thẩm khi xét lại quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị05:49

Chương 11: Thủ tục đặc biệt05:49

Chương 12: Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự05:49

Thời hiệu khiếu nại05:49

Chương 13: Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự05:49