Giáo trình Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam

620

Giáo trình Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến

Nhà xuất bản Hồng Đức

Giọng đọc: nhiều người đọc

Chương 1: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam05:49

Khái niệm và các đặc điểm của hôn nhân05:49

Nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình05:49

Chương 2: Quan hệ Pháp luật hôn nhân và gia đình05:49

Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình05:49

Đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình05:49

Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình05:49

Chương 3: Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay05:49

Chương 4: Kết hôn và kết hôn trái pháp luật05:49

Đăng ký kết hôn05:49

Chương 5: Quan hệ giữa vợ và chồng05:49

Các khoản thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân05:49

Tài sản riêng của vợ, chồng05:49

Quyền thừa kế của vợ, chồng05:49

Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ, con phát sinh dựa vào sự kiện nuôi dưỡng05:49

Quyền giữa cha mẹ nuôi và con nuôi05:49

Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con05:49

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên05:49

Chương 7: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình05:49

Thay đổi, tạm ngưng, chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng05:49

Thuận tình ly hôn05:49

Hậu quả pháp lý của ly hôn05:49

Chương 9: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài05:49

Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài05:49

Thẩm quyền giải quyết các vụ, việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài05:49

Công nhận việc đăng ký05:49

Quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài05:49

Nuôi con theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên05:49