Giáo trình Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến

Nhà xuất bản Hồng Đức

Giọng đọc: nhiều người đọc

Chương 1: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

Khái niệm và các đặc điểm của hôn nhân

Nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình

Chương 2: Quan hệ Pháp luật hôn nhân và gia đình

Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình

Đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình

Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình

Chương 3: Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Chương 4: Kết hôn và kết hôn trái pháp luật

Đăng ký kết hôn

Chương 5: Quan hệ giữa vợ và chồng

Các khoản thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản riêng của vợ, chồng

Quyền thừa kế của vợ, chồng

Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ, con phát sinh dựa vào sự kiện nuôi dưỡng

Quyền giữa cha mẹ nuôi và con nuôi

Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con

Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

Chương 7: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

Thay đổi, tạm ngưng, chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Thuận tình ly hôn

Hậu quả pháp lý của ly hôn

Chương 9: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết các vụ, việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Công nhận việc đăng ký

Quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài

Nuôi con theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên