Kỹ năng xây dựng và quản lí dự án

272

Kỹ năng xây dựng và quản lí dự án

Tác giả: ThS Nguyễn Ngọc Lâm (Biên soạn)

Nhà xuất bản Bộ GD&ĐT

Giọng đọc: Ngọc Lan & Ngọc Hân