Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-Lenin – Nguyễn Viết Thông

2835

Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-Lenin(dành cho SV ĐH-CĐ)

Tác giả: Nguyễn Viết Thông (tổng chủ biên)

Nhà xuất bản Bộ GD&ĐT

Giọng đọc: nhiều người đọc

Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin05:49

Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng05:49

Chương II: Phép biện chứng duy vật 105:49

Chương II: Phép biện chứng duy vật 205:49

Chương II: Phép biện chứng duy vật 305:49

Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 105:49

Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 205:49

Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 305:49

Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chương IV: Học thuyết giá trị05:49

Chương V: Học thuyết kinh tế giá trị thặng dư 105:49

Chương V: Học thuyết kinh tế giá trị thặng dư 205:49

Chương VI: Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước05:49

Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội. Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 105:49

Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 205:49

Chương VIII: Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 105:49

Chương VIII: Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 205:49

Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng05:49