Ấn Huyệt Bằng Tay Chữa Bệnh 

Tác giả: Nguyễn Quang Thái

Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành 2008

Giọng đọc: Nhiều người đọc