Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ (tái bản có bổ sung) – ThS Nguyễn Xuân Quang

502

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ 

Tác giả: ThS Nguyễn Xuân Quang

Nhà xuất bản Hồng Đức

Giọng đọc: nhiều tác giả