Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ 

Tác giả: ThS Nguyễn Xuân Quang

Nhà xuất bản Hồng Đức

Giọng đọc: nhiều tác giả