Biện Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự năm 2017

177

Biện Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự năm 2017

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Phan Anh Tuấn đồng chủ biên

Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành

Giọng đọc: Nhiều người đọc

Chương 1. Những điểm mới về hiệu lực của bộ luật hình sự Việt Nam05:49

Chương 2. Những điểm mới về tội phạm do cá nhân thực hiện05:49

Những điểm mới về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự05:49

Chương 4. Những điểm mới về hình phạt đối với cá nhân05:49

Chương 5. Những điểm mới về quyết định hình phạt đối với cá nhân05:49

Chương 6. Những điểm mới về các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự05:49

Chương 7. Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội05:49

Chương 8. Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội05:49

Chương 9. Những điểm mới về xóa án tích đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội05:49

Chương 11. Những điểm mới về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người05:49

Chương 12. Những điểm mới về tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân05:49

Chương 14. Những điểm mới về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình05:49

Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng05:49

Chương 16. Những điểm mới về các tội phạm về môi trường05:49

Chương 17. Những điểm mới về các tội phạm về ma túy05:49

Những điểm mới về dấu hiệu định tội của các tội phạm cụ thể05:49

Chương 19. Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính05:49

Chương 21. Những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp05:49

Phần phụ lục05:49

Sửa đổi, bổ sung điều 151 như sau05:49

Sửa đổi, bổ sung điều 199 như sau05:49

Sửa đổi, bổ sung điều 235 như sau05:49

Sửa đổi, bổ sung tên điều và khoản 1 điều 259 như sau05:49

Sửa đổi, bổ sung điều 278 như sau05:49

Sửa đổi, bổ sung điều 317 như sau05:49