Giáo trình tâm lý học quản lý

497

Giáo trình tâm lý học quản lý

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân và PTS Vũ Đức Đán

Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội 

Giọng đọc: Ngọc Hân