Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

1242

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Thông (tổng chủ biên)

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia

Giọng đọc: nhiều người đọc