Tiếng Việt Thực Hành

Tác giả: Bùi Minh Toán (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 2002

Giọng đọc: Ngọc Hân