Lịch Sử Giáo Dục Việt Nam 

Tác giả: Bùi Minh Hiền

Nhà xuất bản Đh sư Phạm 

Giọng đọc: Nhiều người đọc