Luật Hình Sự Việt Nam (phần Các Tội Phạm) quyển 1 – Trần Thị Quang Vinh chủ biên

778

Luật Hình Sự Việt Nam (phần Các Tội Phạm) quyển 1

Tác giả: Trần Thị Quang Vinh chủ biên

Nhà xuất bản Hồng Đức 

Giọng đọc: nhiều người đọc