Giáo trình Tội phạm học – TS Nguyễn Thị Kim Vân

314

Giáo trình Tội phạm học 

Tác giả: TS Nguyễn Thị Kim Vân 

Nhà xuất bản Hồng Đức 

Giọng đọc: nhiều người đọc