Gương Hy Sinh 

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành

Giọng đọc: Hồng Vị