Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học – Nguyễn Phong Nam 

199

Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học

Tác giả: Nguyễn Phong Nam 

Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 1997

Giọng đọc: Ngọc Hân