Danh Nhân Cách Mạng Việt Nam 

Tác giả: Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Nguyễn Thị Xuân