219 Danh Nhân Thế Giới 

Tác giả: Lương Văn Hồng(biên soạn)

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2009

Giọng đọc: Như Minh