Các Vị Nữ Danh Nhân Việt Nam 

Tác giả: Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009

Giọng đọc: Ngọc Hân