Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam 

Tác giả: Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2000

Giọng đọc: Đỗ Thụy

  Sách nói khác:

 • Tần Thủy Hoàng Doanh Chính – Quang Nguyên - Sách nói Danh Nhân
 • Chuyện Tình Các Danh Nhân Việt Nam tập 2 – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • Danh Nhân Y Học Việt Nam – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • Các Vị Nữ Danh Nhân Việt Nam – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • Các Bậc Vĩ Nhân Lập Quốc Trong Lịch Sử Việt Nam - Sách nói Danh Nhân
 • Những Nhà Cải Cách Việt Nam – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • Danh Nhân Cách Mạng Việt Nam – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • Chuyện Tình Các Danh Nhân Việt Nam tập 1 – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • 219 Danh Nhân Thế Giới – Lương Văn Hồng (biên soạn) - Sách nói Danh Nhân
 • Chu Văn An Người Thầy Của Muôn Đời - Sách nói Danh Nhân
 • Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn Người – Hoàng Xuân Huy - Sách nói Danh Nhân
 • 15 Anh Hùng Dân Gian Các Thời Đại – Đoàn Doãn (biên dịch) - Sách nói Danh Nhân
 • Darwin Ông Hoàng Sinh Học – Trần Phương Hạnh - Sách nói Danh Nhân
 • Khổng Tử Tinh Hoa – Vu Đan - Sách nói Danh Nhân
 • Thời Thơ Ấu Của Các Huyền Thoại Thể Thao – David Stabler - Sách nói Danh Nhân
 • Tiểu sử Barack Obama – Joann F.Price - Sách nói Danh Nhân
 • Thi Hào Nguyễn Du - Sách nói Danh Nhân
 • Danh Nhân Khoa Học Việt Nam – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • Henry Ford – Vua Xe Hơi - Sách nói Danh Nhân