Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam 

Tác giả: Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2000

Giọng đọc: Đỗ Thụy