Tiểu sử Barack Obama – Joann F.Price

618

Tiểu sử Barack Obama

Tác giả: Joann F.Price

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2008

Giọng đọc: Nguyễn Minh Thạnh