Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp – đại tướng của nhân dân, của hòa bình

431

Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp – đại tướng của nhân dân, của hòa bình

Tác giả: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Văn Huyên sưu tầm và biên soạn

Nhà xuất bản Tổng Hợp ấn hành

Giọng đọc: Phạm Hùng