Sống Như Anh – Trần Đình Vân

203

Sống Như Anh 

Tác giả: Phan Thị Quyên kể, Trần Đình Vân gh

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1999

Giọng đọc: Trung Nghị