Lành Dữ Nghiệp Báo

Tác giả: Thích Chân Tính

Tập sách chọn lọc những mẫu chuyện hay trong một số sách, hàm chứa đạo lý nhân quả nghiệp báo. Có lợi ích thiết thực trong đời sống, giúp chuyển hoá bản thân ngày một tốt đẹp, sống có ích cho mình và người.