Những Cánh Cửa Đều Mở – Tiểu Quyên 

156

Những Cánh Cửa Điều Mở

Tác giả: Tiểu Quyên 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hiếu