Mỹ Nhân Làng Ngọc

Tác giả: Trần Thanh Cảnh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên