Đong Tấm Lòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư

NXB Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Thanh Trúc