17 Cây Số Đường Ma

Tác giả: Võ Diệu Thanh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Kim Phượng