Ở Xứ Đàn Bà Không Chạy Chợ – Đoàn Thị Thanh Trà 

151

Ở Xứ Đàn Bà Không Chạy Chợ

Tác giả: Đoàn Thị Thanh Trà 

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương