Quê Mẹ – Thanh Tịnh

421

Quê Mẹ

Tác giả: Thanh Tịnh

Nhà Xuất Bản Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành năm 2001

Giọng đọc: Ngô Hồng