Quà Của Bố

Tác giả: Trần Đình Dũng

Nhà Xuất Bản Phụ Nữ và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Trọng Thanh