Phương Pháp và Kỹ Thuật Trong Nghiên Cứu Xã Hội

371

Phương Pháp và Kỹ Thuật Trong Nghiên Cứu Xã Hội

Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa (biên soạn)

Nhà xuất bản Trẻ 

Giọng đọc: Hoàng Thúy, Ngọc Lan, Ngọc Hân